Privacyverklaring

Privacyverklaring Specialist&coach (conform AVG 2018)

Voor het verlenen van de diensten door Specialist&coach verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om jou te informeren hoe wij met jouw persoonsgegeven omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring voldoet aan de wetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG in werking sinds 25 mei 2018). Mocht je vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door Eveline Floor namens Specialist&coach, gevestigd op Neerwoldeiland 4, 9766 VD Eelderwolde. Eveline Floor is verantwoordelijk voor voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:    
Neerwoldeiland 4
9766VD Eelderwolde
06-26252485

Specialist & coach

Eveline Floor is de Functionaris Gegevensbescherming van Specialist&coach. Zij is te bereiken via eveline@specialistencoach.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek jij ons jouw persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, of via de website van Specialist&coach, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens

Specialist&coach verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum en geslacht
 • Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer

Bijzondere of gevoelige gegevens die wij in het kader van coaching verwerken

Deze gegevens worden alleen verwerkt wanneer we niet zonder deze gegevens de dienstverlening kunnen leveren:

 • Gezinssituatie/-samenstelling (huidig + gezin van herkomst)
 • Fysieke en mentale gezondheidsgegevens
 • Eventuele voorgeschiedenis aan eerdere hulpverlening
 • Persoonlijke ontwikkeling (karaktereigenschappen, communicatie, denkpatroon, trauma’s)
 • Loopbaanontwikkeling
 • BIG-registratie nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Specialist&coach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Jou te kunnen bereiken als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het verrichten van administratieve handelingen zoals planning;
 • Het beheer van het cliëntenbestand;
 • Een op maat gesneden, goede en efficiënte dienstverlening te kunnen leveren;
 • Het financieel en administratief kunnen afhandelen van de overeenkomst die cliënten en opdrachtgevers met Specialist&coach sluiten;
 • Het verder ontwikkelen/optimaliseren van de dienstverlening;
 • Jou te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Het kunnen nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het aanvragen van accreditatie voor coaching-trajecten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Specialist&coach bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn eindigt maximaal 5 kalenderjaren na de laatste afspraak, tenzij wettelijk anders wordt bepaald (bijvoorbeeld voor de fiscale bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden

Specialist&coach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden zoals een administratiekantoor, een accreditatie-administratie of IT-leveranciers. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Specialist&coach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door cloud-providers. Specialist&coach bewaart geen persoonsgegevens in de cloud.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU -VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Specialist&coach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via eveline@specialistencoach.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Specialist&coach gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat voor de website https://specialistencoach.nl. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Specialist&coach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar eveline@specialistencoach.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit vooral aan ons, Specialist&coach, weten. Mocht je er samen met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Specialist&coach t.a.v. Eveline Floor
Neerwoldeiland 4
9766 VD  Eelderwolde
of aan eveline@specialistencoach.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden jou daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 maart 2022.